Kancelaria Notarialna Piotr Sych
Notariusz w Ślesinie
(w powiecie konińskim)

ulica Żwirki i Wigury nr 16
62-561 Ślesin

tel./fax: 63 270 44 22
tel. kom.: 600 935 155

e-mail: sekretariat@notariuszsych.pl
Dla poufnej korespondencji
prosimy użyć naszego
klucza szyfrującego GPG


Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00


Czynności notarialne

Stosownie do treści art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 540, z późn. zm.) Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • 1) sporządza akty notarialne ( w szczególności akty notarialne najczęściej obejmują: umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowy zamiany - nieruchomości, użytkowania wieczystego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; umowy o dział spadku; umowy o zniesienie współwłasności; umowy o podział majątku wspólnego; ustanawianie hipotek; oświadczenia o poddaniu się egzekucji; umowy majątkowe małżeńskie – intercyzy; pełnomocnictwa; testamenty; umowy spółek i akty założycielskie spółek; protokoły zgromadzeń organów spółek; protokoły dotyczące przyjęciu lub odrzucenia spadku; ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych – służebności i użytkowania – przypis Andrzej Przybyłowicz notariusz);
 • 2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • 3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • 4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • 5) sporządza poświadczenia;
 • 6) spisuje protokoły;
 • 7) sporządza protesty weksli i czeków;
 • 8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • 9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • 10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • 11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • 12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.;
© 2019. Kancelaria Notarialna Piotr Sych
Wszelkie prawa zastrzezone.